BREAKING NEWS
GMT+2 12:21

Future Process

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏
ႏုိင္ငံေရး၀ါဒသေဘာထားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
နိဒါန္း

 • အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က က်င့္သံုးသြားမည့္ ႏုိင္ငံေရး၀ါဒသေဘာတရားမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။
  ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ကမာၻ႔ကုလသမဂပဋိညာဥ္စာတမ္းတြင္ပါရွိေသာ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလုပ္ထံုးလုပ္နည္းတို႕ကိုအစြမ္းကုန္လိုက္နာက်င့္သံုးမည္။
 • ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သာမက ေနာက္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္တို႕သည္၊ မည္သည့္အခါ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား မဆံုး႐ံႈးေစရဟူေသာမူျဖင့္ ခိုင္မာေသာဒီမိုကေရစီအုတ္ျမစ္ခ်ထားမည္။
 • ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ရာတြင္မျဖစ္မေနလိုအပ္ သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ၿငိမ္သည့္ အေျခအေနေကာင္းမ်ားရရွိရန္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္မည္။
 • ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးက႑တို႕ကို ျပည္ေထာင္စုသားအားလံုးတို႔၏ စည္းလံုးညီညႊတ္ေသာ ဆႏၵတူညီမႈအင္အားေပၚတြင္အေျခခံကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္တည္ေဆာက္မည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးက႑

 • ၁။ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္၊ အမွန္တကယ္ တက္ၾကြလြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံျခားေရး၀ါဒကိုက်င့္သံုး၍ ႏုိင္ငံေရးအရ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးပူးေပါင္းေဆာင္ရြတက္မႈရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္မည္။ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာ ေပၚေပါက္လာေသာ အေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီအေျခခံမ်ားဘက္မွ ခိုင္မာစြာရပ္တည္မည္။
 • ၂။ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းအၾကား အက်ိဳးတူစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဖာ္ထုတ္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒသဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေဒသ၏အက်ိဳးကိုဦးတည္၍လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္မည္။
 • ၃။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၊ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႕စသည္တို႔ႏွင့္ရင္းႏွီးခိုင္မာစြာဆက္ဆံမည္။
 • ၄။ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ က႑မ်ားကိုအထူး အေလးေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားက႑

 • ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအားလံုးတို႕၏ညီညႊတ္စည္းလံုးမႈ၊ ဆႏၵတူညီမႈ အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း လံုး၀ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္အတြက္တတ္စြမ္းသမွ်ေဆာင္ရြက္ သြားမည္။
 • တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ မေက်နပ္မႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားမည္မဟုတ္ဘဲ၊ ႏုိင္ငံေရးအရ ေျပလည္သြားႏုိင္သည္အထိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
 • အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအားလံုးတို႔၏ တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ စိတ္ေကာင္းေစတနာျဖဴစင္ျခင္း၊ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးျခင္း၊ တစ္ဦး၏အယူအဆတစ္တစ္ဦး ကေလးစားျခင္း၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာျခင္း၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ စာေပယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတည္ထြန္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႀကိဳးပမ္းမည္။ဤအ ခ်က္မ်ားကိုအထူးအေလးအနက္ထား၍ပူးေပါင္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၾကလွ်င္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသားအခ်င္းခ်င္းသဟဇာတျဖစ္ေရးတုိ႔သည္ မုခ်ေအာင္ပန္းဆင္ႏုိင္မည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္သည္။
 • ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္၍ စီးပြားေရးအင္အားခိုင္မာေတာင့္တင္းၿပီး အမွီအခိုကင္းသည့္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးကိုလိုလားသည့္အေလ်ာက္ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမအသီးသီးတို႕တြင္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဦးတည္မည္။
 • တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ေမြးရာပါအခြင့္အေရးမ်ား ျပည့္၀စြာခံစားႏုိင္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတ ခုလံုးသာယာ၀ေျပာေရးတို႔သဟဇာတျဖစ္ေစမည့္မူမ်ားကို လက္ကိုင္က်င့္သံုး၍တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကိုေဖာ္ထုတ္မည္။
 • တုိင္းရင္းသားလူမိ်ဳးမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏုိင္ငံေရးေျဖရွင္းမႈလုိ အပ္သည္ဟုယံုၾကည္သည္။

ဥပေဒျပဳေရးက႑

ဥပေဒျပဳေရးက႑သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ေခာတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္အမွီအခိုကင္း၍ အင္းအားေတာင့္ တင္းခိုင္မာေစရန္ ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးမႈတို႔မွ ကင္းေ၀းေစရန္တို႔အတြက္ အဓိကဦးေဆာင္မႈက႑မွပါ၀င္ သည္ဟု ယံုၾကည္သည္။

 • ေခတ္ႏွင့္မေလ်ာ္ညီေတာ့သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရန္၊
 • စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေစရန္၊
 • ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ေမြးရာပါႏွင့္ ဥပေဒပါအခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္၊
 • စီးပြားေရး၊ ပညာေရၚ၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ သဘာ၀၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးစသည့္ က႑မ်ားစဥ္ဆက္ မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္စသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္စသ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ အျဖစ္အဓြန္႔ရွည္စြာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔ကို အေလးေပးသည့္ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းရန္အေလးေပးေဆာင္ ရြက္ရမည္။

တရားစီရင္ေရးက႑

 • ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္သည္ အယူခံျပင္ဆင္မႈတင္သြင္းရာ၊ ေနာက္ဆံုး႐ံုး ျဖစ္သည္။
 • တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္သည္ ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားႏွင့္ကိုက္ညီ၍ ဥကေပျပဳမ႑ိဳင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ တို႕ႏွင့္တူညီေသာအဆင့္အတန္းျဖင့္ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ေစမည္။
 • ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္သည္ မိမိ၏လက္ေအာက္ရွိ တရား႐ံုးမ်ားအား လြတ္လပ္စြာတရားစီရင္ပိုင္ ခြင့္ရွိေစမည္။
 • အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္သည္ မည္သည့္အထူးတရားခံု႐ံုးကိုမွ် ဖြဲ႕စည္းျခင္းမျပဳရ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ ဆက္ ႏြယ္ေသာမည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ်တရားစီရင္ခြင့္အာဏာမအပ္ႏွင္းရ။
 • ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွအပ တရားစီရင္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္တကြ၊ ဆံုးျဖတတ္ျခင္းမ်ားကို အမ်ားျပည္ သူတို႔၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
  ျပစ္မႈမ်ားကို စြပ္စြဲခံရသူမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ ခုခံေခ်ပခြင့္ အျပည့္အ၀ေပးရမည္။ အယူခံပိုင္ခြင့္ရွိရမည္။
 • မည္သည့္ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒမွ် ေနာက္ေၾကာင္းျပန္၍ အာဏာသက္ေရာက္မႈမရွိေစရ။
 • ဥပေဒအရ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း မရွိေသးသမွ်၊ မည္သူ႔ကိုမဆို အျပစ္ကင္းသည္ဟု မွတ္ယူရမည္။
 • လူ႔ဂုဏ္သိကၡာညိွဳးႏြမ္းေစမည့္ စစ္ေဆးမႈ၊ အျပစ္ေပးမႈ၊ ျပစ္ဒဏ္ခံစားရမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေစရ၊ အက်င့္စာရိတၱ ျပဳျပင္မႈကိုေရွး႐ႈရမည္။

အခ်ဳပ္ေရးရာက႑

 • အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေသာ၊ ပြင့့္လင္းျမင္သာေသာ၊ တာ၀န္ ခံေသာ၊ အက်င့္ပ်က္မႈကင္းေသာ၊ ထက္ျမက္ထိေရာက္ေသာ၊ တရားမွွ်တ၍တစ္မ်ိဳးသားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚေစရန္ တည္ေဆာက္မည္။

စီးပြားေရးက႑

 • ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းသည္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားကို ပ်က္စီးဆံုးပါးေစသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုက္ဖ်က္ရန္ လိုသည္ဟုယံုၾကည္သည္။
 • ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို တုိက္ဖ်က္ရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္၍ေဆာင္ရြက္မည္။
 • ႏုိင္ငံေတာ္၏စီပြားေရးကို လူ႔ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး အာမခံေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးသို႔ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မည္။
 • ႏိုင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ေစရန္ႏွင့္ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တမႈတို႔ကို ဟန္ခ်က္ညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစ မည့္ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကိုက်င့္သံုးမည္။
 • ႏိုင္ငံေတာ္၏အသံုးစရိတ္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑မ်ားကို ပိုမုိက်ခံသံုးစြဲေစျခင္းျဖင့္လူသား ရင္းျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ေထာက္ကူျပဳမည္။
 • ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပ ပုဂၢလိကက႑မွ ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးေစရန္ စြဲေဆာင္တြန္းအားေပးမည္။
 • အျမတ္အစြန္း အဓိကမထားေသာ လူမႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သုေတသနႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအ တြက္အခြန္သက္သာခြင့္ေပးမည္။
 • နည္းပညာႏွင့္ေငြေၾကးမ်ားစြာမလိုေသာ တုိင္းရင္းသားရိုးရာပစၥည္းမ်ား အရည္အေသြးျမင့္မားေရးႏွင့္ျပည္ပ ေစ်းကြက္ရရွိေရးတို႕ကိုဦးစားေပးမည္။
 • ေက်းလက္ေနျပည္သူတို႕ဘ၀ စုိေျပေရးႏွင့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚအက်ိဳးခံစားခြင့္ပိုမိုရရွိေရးကို ဦးတည္ေစမည့္ အစီအမံမ်ား ဦစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္။
 • ထုတ္ကုန္ျမင့္မားေရးႏွင့္ အရည္အေသြးစံခ်ိန္မီေရး၊ ျပည္ပေစ်းကြက္ရရွိေရးတို႕ကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းမည္။
 • အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္အရည္အေသြးမီ ကိရိယာတန္ဆာပ လာမ်ားကိုတင္သြင္းရယူႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေစမည္။
 • ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈျမင့္မားျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္မႈကိုပ်က္ျပားေစႏုိင္သည့္အတြက္၊ ကြာဟမႈ ေလ်ာ့က်သြားရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။
 • ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ေငြျဖစ္ေပၚမႈကို ေငြစကၠဴသစ္မ်ားရိုက္ႏွိပ္၍ ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳလုပ္ဘဲ၊ အျခားနည္း လမ္းမ်ားျဖင့္ေျဖရွင္းအေျဖရွာမည္။
 • တာ၀န္သိ၊ နည္းပညာျမင့္မားေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚမည္။
 • ႏိုင္ငံေတာ္၏စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ ကာလရွည္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္မ်ားကို အေလးေပးထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္။
 • ထို႔ျပင္စီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ ေသာသက္သာခြင့္မ်ား ရရွိေစရန္စီစဥ္မည္။
 • ႏိုင္ငံပုိင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႔၊ ႏုိင္ငံတကာဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္၊ ကမာၻ႔ဘဏ္တို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။

က်န္းမာေရးက႑

 • ႏိုင္ငံေတာ္စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏က်န္းမာေရးသည္လြန္စြာမွအေရးႀကီး သျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး ျမွင့္တင္ရန္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္။
 • အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ႔မ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္။
 • အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ကူးဆက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ မည္။
 • ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ (HIV/ AIDS) ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၊ အဆုတ္ေရာဂါတို႔၏ ျဖစ္ႏႈန္းမ်ားေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္လို အပ္ေသာေဆး၀ါးမ်ား မျပတ္လပ္ေစေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
 • ႏုိင္ငံသားတိုင္းလက္လွမ္းမီသည့္ခိုင္မာၿပီး၊ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈစနစ္ ေပၚထြန္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။
 • ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ေဆးေပးခန္း၊ ေဆးရံုတို႔တြင္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ေဆးကုသမႈႏွင့္က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းက်င့္၀တ္ (Medical Ethic) ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေစရန္ ႀကီးၾကပါမႈအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မည္။
 • သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္သည့္ေနရာမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
 • ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ကုသျခင္းနည္းပညာမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ႏုိင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ အားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္။
 • တုိင္းရင္းေဆးပညာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ အားေပးေဆာင္ရြက္မည္။
 • ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးအာမခံစီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ထူေထာင္ေပးမည္။
 • က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စာရင္းဇယား၊သတင္းအခ်က္အလက္ျပဳစု စုေဆာင္းေရးႏွင့္ ယင္းအေပၚအေျခခံသည္။ က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ (Health Management Information Systim /HMIS) ေပၚေပါက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။
 • ပုဂၢလိကေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳသြားမည္။
 • ေဆးပညာသင္ၾကားေရးစနစ္ကို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္ရန္ေဆာင္ရြက္မည္။

ပညာေရးက႑

 • ပညာေရးဆိုင္ရာလြတ္လပ္ခြင့္ကိုအေျခခံ၍ ေက်ာင္းသားမ်ားသင္ယူမႈအခြင့္အလမ္းပိုမိုရရွိရန္ႏွင့္ အေျခခံပညာ ၿပီးဆံုးမႈႏႈန္းျမင့္မားရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။
 • ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးႏွင့္လူငယ္မ်ားအားလံုး ပညာသင္ယူရန္အခြင့္အလမ္းညီမွ်မႈကိုေဆာင္ရြက္မည္။
 • တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေဒသဆိုင္ရာပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈကို အေလးထားမည္။ တုိင္းရင္းသားဘာသာ စကားႏွင့္စာေပးသင္ၾကားမႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္မည္။
 • ပညာသင္ၾကားေရးသည္ ကာယ၊ ဥာဏ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအျပင္၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္ေသာ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ၊ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဦးေဆာင္ႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံသား ေကာင္းမ်ား ေမြးထုတ္ေရးကိုေရွး႐ႈသည့္ ပညာေရးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္မည္။
 • မသင္မေနရ မူလတန္းႏွင့္အလယ္တန္းပညာေရးကို ကေလးတုိင္းအခမဲ့သင္ယူခြင့္ရွိေစရမည္။ အေျခခံပညာေက်ာင္းဖြဲ႕စည္းပံုးကို မူ ၅-၊ လယ္-၄-၊ ထက္-၃- စနစ္ထားရွိမည္။ အေျခခံအလယ္တန္းပညာ ေရးၿပီးဆံုးပါက အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ တကၠသိုလ္အေျခခံပညာေရးဟူ၍ လမ္း(၂)သြယ္ ထားရွိမည္။
 • ပုဂၢလိက ( Private School )ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို မူလတန္းပညာေရးႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္း ခြင့္ရွိေသာ တကၠသိုလ္မ်ား (Autonomous Universities ) အထိ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး၊ေခတ္ႏွင့္အညီ အရည္အေသြးျပည့္မီေအာင္ ႀကီးၾကပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုစနစ္တက်လုပ္ေဆာင္သြားမည္။
 • တကၠသိုလ္ပညာေရးသည္ သုေတသနျပဳ၍ ေလ့လာသင္ယူမႈအေပၚအေျခခံမည္။ေက်ာင္းသားမ်ားေပ်ာ္ရႊင္ စြာစာေပသင္ယူႏုိင္မည့္ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းမ်ားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ တကၠသိုလ္အသီးသီးတုိ႕သည္ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ပညာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာခ်ိတ္တြဲေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။
 • ပညာေရးတြင္ ေက်ာင္းတြင္းပညာေရး ( Formal education) အျပင္၊ ျပင္ပ ပညာေရး (Non-formal education or alternative education ) ကိုပါအားေပးေထာက္ခံေဆာင္ရြက္မည္။
 • ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးသင္ယူသူမ်ားသည္ အေျခခံပညာအဆင့္ဆင့္ကို သင္ယူႏိုင္သည္သာမက၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္တကၠသိုလ္ပညာေရးကိုလည္း သင္ယူႏုိင္ခြင့္ရွိေစရမည္။အေျခခံအ ထက္တန္းပညာၿပီးဆံုးသူမည္သူမဆို တကၠသိုလ္သင္ယူႏုိင္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီေပးမည္။
 • ပညာေရးအဆင့္ဆင့္ဆိုင္ရာ စာရင္းဇယား၊ သတင္းအခ်က္အလက္စုေပါင္းျပဳစုေရးႏွင့္ ယင္းအခ်က္အ လက္မ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ (Education Management and Information System) ေပၚေပါက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္။

လယ္ယာလုပ္ငန္းက႑

 • လယ္ယာလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေအာက္ပါအတုိင္းေဆာင္ရြက္မည္။

 • လက္ရွိမိရိုးဖလာစိုက္ပ်ိဳးေရးမွသည္ အေသးစားစက္မႈလယ္ယာစနစ္သို႕လည္းေကာင္း၊ အေသးစားစက္မႈ လယ္ယာစနစ္မွသည္ ေခတ္မီတိုးတက္ေသာ စက္မႈလယ္ယာစနစ္သို႔လည္းေကာင္းဆင့္ကဲေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

 • ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ လႊဲေျပာင္းပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဆက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္။
 • ဆန္စပါးအပါအ၀င္ လယ္ယာထြက္သီးႏွံမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းကို ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ စိုက္ပ်ိဳးႀကိတ္ခြဲေရာင္းခ်ခြင့္ရွိေစရမည္။
 • စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေရလႊမ္းမိုးပ်က္စီးမႈကာကြယ္ေရး၊ ေရကိုစနစ္တက် အက်ိဳးရွိရွိအသံုးခ် စီမံခန္႔ခြဲေရး (water management ) ႏွင့္ေခတ္မီစနစ္က်ေသာ လယ္ယာေျမတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထိန္းသိမ္း ေရး (Land Development and Land Improvement )လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကေဆာင္ရြက္မည္။
 • လယ္ယာထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထြက္ႏႈန္းျမင့္မားေစရန္ႏွင့္ အရည္အေသြးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အ တြက္မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံျခား
  ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ပူးေပါင္း၍ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္။
 • လယ္ယာလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းက႑မ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ရာသိဥတုေဖာက္ျပန္ေစႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးေစႏုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတို႕ကိုေလ့လာစိစစ္၊ စနစ္တက် ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားမည္။
 • ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ျပႆနာအေရးကိစၥရပ္မ်ားအား ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ လြတ္လပ္ညီညႊတ္ေသာ ေတာင္သူလယ္ သမားအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင့္ကိုအားေပးမည္။

အလုပ္သမားက႑

အလုပ္သမားတိုင္းသည္ လုပ္ေပ်ာ္ေသာ အလုပ္ခြင္အေျခအေန ၊ မွ်တေသာလုပ္ခလစာရရွိခြင့္ႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေစျခင္း မွ အကာအကြယ္ရရွိခြင့္ ရရွိေစရမည္။

 • အဓမၼအလုပ္ေစခိုင္းျခင္းကို တားဆီးပိတ္ပင္မည္။
 • အလုပ္သမားတိုင္းသည္ ခြဲျခားျခင္းမခံရေစဘဲ တူညီေသာအလုပ္အတြက္ ၊ တူညီေသာအခေၾကးေငြ ရရွိခြင့္ရွိေစရ မည္။
 • အလုပ္သမားတိုင္းသည္ ခြဲျခားျခင္းမခံေစဘဲ တူညိီေသာ အလုပ္အတြက္ ၊ တူညီေသာ အခေၾကးေငြ ရရိွခြင့္ရွိေစရ မည္။
 • အလုပ္သမားတိုင္းသည္ မိမိအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ အလုပ္သမားအစည္းအရံုးမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းခြင့္ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိေစရမည္။
 • အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ILO) ၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားးႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ ၾကိဳးပမ္း အားထုတ္သြားမည္။

ေက်ာင္းသားလူငယ္က႑

 • လူငယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အဖိုးတန္ဆံုး အင္အားတစ္ရပ္အျဖစ္ အစဥ္တည္ရွိၾကသည္။
 • နိုင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္ျဖစ္ေသာ လူငယ္မ်ား၏ စြမ္းရည္မ်ားေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ျမင့္မားေရး တို႔ကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳမည္။
 • သမိုင္းတြင္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ က႑ကို အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ ၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳမည္။
 • အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ လူငယ္မ်ားအလုုပ္လက္မဲ့ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ၾကိဳးပမ္းမည္။

လူထုဘ၀သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးက႑

 • အမ်ားျပည္သူတို႕၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ၊ လူမႈဘ၀လံုျခံဳေရး ၊ ဘ၀အရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေရး ၊ က်န္းမာေရး ၊ ပညာေရး ၊ စာေပအနုပညာ ၊ ယဥ္ေက်းမႈက႑ စသည္တို႔ ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စြမ္းအားရွိသမွ် က်ယ္ျပန္႔စြာ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္မည္။
 • အစိုးရက ဦးေဆာင္၍ လူထုဘ၀သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေစကာမူ ၊ ပုဂၢလိက ေစတနာရွင္မ်ား ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈတို႕ကိုလည္းလိုလားစြာအားေပး မည္။
 • မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အၾကံေပးျခင္း ၊ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးျခင္း ၊ ရင္းႏွီးစြာထိေတြ႕၍ ေဆြးေႏြးအားေပးျခင္း တို႔ကို ေရွးရႈ႕ေဆာင္ရြက္မည္။
  အရြယ္မေရာက္ေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမည္။
 • လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္းစသည့္ ႏိုင္ငံအက်ိဳးကို ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ျဖစ္ေစ သည္မ်ားကို အထူးတလည္အေလးထား၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ တိုက္ဖ်က္သြားမည္။
 • ေရေဘး ၊ ေလေဘး ၊ မီးေဘး စသည့္သဘာ၀ အႏၱရာယ္ဒဏ္ခံရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ထိေရာက္လ်င္ျမန္ ေသာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၊ လူသားခ်င္းစာနာသည့္အေထာက္အပံ့မ်ား ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းတို႕ ကိုေဆာင္ရြက္မည္။
 • သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး ပညာေရးစီမံ ကိန္းမ်ား (Disaster preparedness and Disaster Risk Reduction) ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္္ေဆာင္မည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာက႑

 • ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ဘဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ သစ္ေတာက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေအာက္ပါမူ၀ါဒ ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
 • ေရရွည္ထိန္းနိင္မည့္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ေရး ၊ တရားမ၀င္သစ္ခုတ္ျခင္းႏွင့္ ၊ ထင္းမီးေသြးထုတ္လုပ္ျခင္းကို ေလ်ာ့နည္းရပ္တန္႕ေစရန္အတြက္ နည္းပညာသံုး မိီးဖိုမ်ားအသံုးျပဳျခင္း ၊ အစားထိုး အဆင့္ျမင့္ေလာင္္စာမ်ား သံုးစြဲျခင္း ၊ ရွင္သန္က်န္ရစ္ေစေရးအတြက္ ၄င္းတို႕သက္ရွင္ေနထိုင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္သစ္ေတာမ်ား ၊ ဒီေရေတာမ်ားအား ေဘးမဲ့ေပးခ်န္လွပ္အားထားျခင္း ၊ စက္မႈဇံုႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇံုမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲသဘာ၀၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေရး ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ေရး ၊သုေတသနျပဳေရးတို႕ကို ႏိုင္ငံေတာ္က ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားနွင့္ ညႈိႏႈိင္းစီမံခန္႕ခြဲမည္။
 • ေျမဆီလႊာထိန္းသိမ္းေရး ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ား တိမ္ေကာခမ္းေျခာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေရး ၊ သဲကႏၱာရျဖစ္လာ ျခင္းမွ ရပ္တန္႕ေရး ၊ ဆားေျမ ၊ အက္စ္ေျမျဖစ္ျခင္းမွ တားဆီးေရး ၊ ခ်င္းတြင္း ဧရာ၀တီစသည့္ ျမစ္ဖ်ားေဒသ တနသၤာရီေဒသၾကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေရေ၀ေရလဲေဒသမ်ား ၊ စိမ့္ေျမေဒသမ်ားရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရး ၊ ေရသယံဇာတမ်ား အဓြန္႕ရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ ဗဟိုမွ ေအာက္ေျခအထိ အဆင့္ဆင့္မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစရန္ လံႈ႕ေဆာ္ၾကိဳးပမ္းသြားမည္။
 • ကမၻာႏွင့္ ျမန္မာ့သဘာ၀၀န္းက်င္ေျပာင္းလဲမႈွမ်ားကို ျပည္သူမ်ားသိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေရးနွင့္ သဘာ၀၀န္းက်င္နွင့္ လူမွႈ၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး ၊ လူဦိးေရတိုးပြားလာမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း ၊ သတၳဳတူးေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ ဓာတုစက္ရံုမ်ားမွ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရ ၊ ေျမညစ္ညမ္းမႈတို႕ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ၊ ေသာက္သံုးေရ ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရရွားပါးလာမႈျပႆနာမ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္သြားမည္။
 • မ်ိဳးတံုးေပ်ာက္ကြယ္ရန္ အႏၱရာယ္ရွိေနသည့္ ဇီ၀မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံတကာကၽြမ္းက်င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္။ ေတာရို္င္းတိရစာၦန္မ်ား တရားမ၀င္တင္ပို႕ေရာင္းခ်ေနျခင္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာတား ဆီးေဆာင္ရြက္မည္။
 • သတၳဳတူးေဖာ္ျခင္း ၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ားစြန္႕ထုတ္ျခင္း ၊ ျပင္းထန္လွသည့္ဆူညံသံမ်ားေၾကာင့္ အသံညစ္ညမ္းမႈမ်ားစြာ ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိရာ ၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးကိုထိခိုက္ေစမည့္အခ်က္်မ်ားကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုုက္မႈမ်ား အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း (Environmental Impavt Assessment-EIA) နွင့္လူမႈစီးပြား ေရး၀န္းက်င္ဆို္င္ရာထိခိုက္မႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း (Socioeconomic Impact Assessment-SIA) တို႕ကို ေဆာင္ရြက္မည္။ ျဖစ္စဥ္တို္င္းအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲျခင္း (Environmental Management Plan) စနစ္မ်ားကိုလည္း လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္တိုင္းတြင္ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္မည္။
 • ျမန္မာနိုင္ငံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သဘာ၀၀န္းက်င္အေလးအျမတ္ထား ျမတ္နိုးေသာရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း စဥ္လာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျမွင့္တင္မည္။
 • သစ္ႏွင့္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသို႕တင္ပို႕ေရာင္းခ်ရာတြင္ တန္ဖိုးျမင့္ ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ တင္ပို႕ႏိုင္ရန္ အားေပးသြားမည္။

ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးက႑

 • ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းေရးကို ေရွးရႈ႕၍ကုန္စည္စီးဆင္းမႈလ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ၊ ပို႕ေဆာင္ေရးက႑ကို အတတ္ ႏိုင္ဆံုးျပဳျပင္တိုးခ်ဲ႕သြားမည္။
  ႏိုင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရး လူမႈေရးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ေနေသာေဒသမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျပဳျပင္သြားမည္။
 • သတင္းနွင့္ဆက္သြယ္ေရးက႑ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ျခင္းသည္ အလုပ္အကိုအခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ေစျခင္း ၊ လုိအပ္ ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူတို႕ထံ လ်င္ျမန္စြာေရာက္ရွိႏိုင္ျခင္း ၊ အေျခခံက်ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ကို လက္လွမ္းမီေစျခင္း ၊ ေ၀းကြာေသာအရပ္ေဒသမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစ ျခင္း ၊ သတင္းႏွင့္ပညာရပ္မ်ားကို လြယ္ကုူစြာသင္ယူတတ္ေျမာက္ႏိုင္ျခင္း စသည္တို႕ေၾကာင့္ ၊ ယင္းက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုး တက္မႈကို ေရွးရႈ႕မည္။
 • ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ လိုအပ္သလိုတိုးခ်ဲ႕သြားမည္။ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားကို အထူးအေလးထားမည္။

ကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံျခံဳေရးက႑

တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံ၏ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္သည္။

 • တပ္မေတာ္သည္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကို ကာကြယ္ျဖည့္ဆည္းေပးသည္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ အင္အားစုျဖစ္ရ မည္။
 • တပ္မေတာ္ကို ပထ၀ိီသေဘာသဘာ၀ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာရ စစ္ေရးစြမ္းရည္ထက္ျမက္ ၍ ၊ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာတိုးတက္၍ ေခတ္မီအဆင့္အတန္းျမင့္မားသည့္ တပ္မေတာ္အျဖစ္ ရပ္တည္ရန္တည္ ေဆာက္သြားမည္။
 • တပ္မေတာ္သည္ ၊ ျပည္သူခ်စ္၍ ၊ ျပည္သူယံုၾကည္ကိုးစားခံရေသာ တပ္မေတာ္အျဖစ္ ရပ္တည္ရမည္။
 • တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး ယႏၱယားတစ္ရပ္လံုးသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိုဳင္ထဲ၌သာ တည္ရွိေနရမည္။
 • ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီသာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
 • ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ၄င္း၏တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ႏု္ိင္ေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအရည္အေသြးမီသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေစရန္ဦးတည္မည္။

2017 Copyright,National League for Democracy.Powered By MyanmarGateway