BREAKING NEWS
GMT+2 08:04

Political Policy

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်း(မူကြမ်း)

မာတိကာ
နိဒါန်း

အခန်း(၁) အမည် ၊ တံဆိပ် ၊ အလံ နှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
အခန်း(၂) ရည်ရွယ်ချက်
အခန်း(၃) ဖွဲ့စည်းပုံ
အခန်း(၄) အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခြင်း
အခန်း(၅) အဖွဲ့ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပို်င်ခွင့်များ
အခန်း(၆) နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံကြီး
အခန်း(၇) ဗဟိုကော်မတီ
အခန်း(၈) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့
အခန်း(၉) တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့
အခန်း(၁၀) ခရိုင် ၊ မြို့နယ် ၊ ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့
အခန်း(၁၁) ဗဟိုလုပ်ငန်းဌာန (သို့မဟုတ်) ကော်မတီများ
အခန်း(၁၂) တာဝန်က ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း ၊ နုတ်ထွက်ခြင်း ၊ အစားထိုးရွေးချယ်ခြင်း
အခန်း(၁၃) ပါတီစည်းမျဉ်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအားပြင်ဆင်ခြင်း
အခန်း(၁၄) အထွေထွေပြဌာန်းချက်များ

နိဒါန်း

၁။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ ပြည်သူလူထုကြီး တစ်ရပ်လုံးသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော် သစ်ကိုတည်ထောင်ရန် အစဉ်တစိုုက် အားထုတ်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။

၂။ ပြည်သူတို့၏ ဆန္ဒနှင့် ရည်မှန်းချက်ကို အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ၊ နိုင်ငံတော်၏ အလုပ်သမားများ ၊ တောင်သူလယ်သမားများကုန်သွယ်စီးပွားလုပ်ငန်းရှင်များ ၊ လူငယ်ကျောင်သား များ ၊ တတ်သ်ိပညာရှင်များ ၊ အနုပညာရှင်များ ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးမျာနှင့် လူထုလူတန်းစားအလွှာ အသီးသီးမှ ပြည်သူတို့ကို ကိုယ်စားပြုသော နို်င်ငံရေးအဖွဲ့ပေါင်းချုပ်ကြီးတစ်ရပ် လိုအပ်ပါသည်။

၃။ ထိုအချက်အကြောင်းပြု၍ ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစိီအဖွဲ့ချုပ် National League for Democrazy ကိုဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံ စည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ (၂၇) ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ (ဥပဒေအမှတ်-၄/၈၈) အရ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ၊ မတ်လ(၈)ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ ( ဥပဒေအမှတ် ၂/၂၀၀) ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ယင်းဥပဒေ ပုဒ်မ-၂၅ အရ နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ထပ်မံမှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုရန် အဖွဲ့ချုုပ်၏ ဗဟိုကော်မတီဝင်များက ကန့်ကွက်သူမရှ်ိဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါ သည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ဥပဒေ အမှတ်-၁၁) အား ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာ(၄) ရက်နေ့တွင် ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။ ယင်းဥပဒေကို အဖွဲ့ချုပ်က လက်ခံနိုင်သဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေအရ တည်ထောင် ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါသည်။

အခန်း(၁)
အမည် ၊ တံဆိပ် ၊ အလံ နှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်််ဆိုချက်

ပုဒ်မ(၁) အမည် ။ အဖွဲ့ချုပ်၏ အမည်ကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် National League for Democracy ဟုခေါ်တွင်စေရမည်။

ပုဒ်မ(၂) တံဆိပ် ။ အဖွဲ့ချုပ်၏ တံဆိပ်သည် အနီရောင်အောင်ခံပေါ်တွင် ရွှေရောင်ခွပ်ဒေါင်း၏ ဝဲဖက် ထိပ်စွန်း၌ ထောင့်ငါးထောင့်ရှိကြယ်ဖြူဖြစ်သည်။ တံဆိပ်အောင်ခြေတွင် “အမျိုးသားဒီ မိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ” ဟူသော အဖြူရောင်စာသားပါရှိသည်။ တံဆိပ်၏အနားကွပ်မှာ ရွှေရောင်ဖြစ်သည်။တံဆိပ်မှာ စတုဂံပုံဖြစ်ပြီး စံပြုအရွယ်အစားမှာ ၁း၁ ၏ ၆၂၅ ဖြစ်ပါသည်။

ပုဒ်မ(၃) အလံ ။ အဖွဲ့ချုပ်အလံသည် အနီရောင်အောက်ခံပေါ်တွင် ရွှေရောင်ခွပ်ဒေါင်းနှင့် ဝဲဖက်ထိပ် စွန်း၌ ထောင့်ငါးထောင့်ရှိကြယ်ဖြူပါရှိသည်။ အလံမှာ တံဆိပ်၏ အချိုးအစားအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ အလံတွင်အသုံးပြုထားသော အရောင်များနှင့်ပတ် သတ်၍ အောင်ပါအတိုင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့််ဆိုသည်။

အနီရောင်သည် ရဲရင့်ခြင်း ၊ သူရသတ္တ်ိရှိခြင်း ၊ နိုးကြားတက်ကြွခြင်း။
အဖြူရောင်သည် ဖြူစင်ခြင်း ၊ ရိုးသားခြင်း ၊ သစ္စာရှိခြင်း။
ရွှေဝါရောင်သည် မြင့်မြတ်ခြင်း ၊ ဂုဏ်ရည်ပြောင်းခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။
အလံတွင်အသုံးပြုထားသော ကြယ်ဖြူကြီးမှာ ပြည်ထောင်စုနှင့် ဒီမိုကရေစီအရေး တော်ပုံကို ရည်ညွှန်းသည်။
ခွပ်ဒေါင်းမှာ ခေတ်အဆက်ဆက် အမျိုးသားနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ခဲ့ သော ကျောင်းသားလူငယ် မျိုးဆက်၏ အားမာန်ကို ရည်ညွှန်းသည်။

အခန်း(၂)
ရည်ရွယ်ချက်

ပုဒ်မ(၄) အမျိုုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

(က) အများပြည်သူတို့၏ ဆန္ဒနှင့်ကိုက်ညီ၍ အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးများကို အာမခံမည့် စစ်မှန်သော
ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော် ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်။
(ခ) ရည်ရွယ်ချက်(က)ကို ဖြစ်မြောက်စေရန် ပြည်သူလူထု၏ ညီညွတ်မှုအင်အားကို အခြေခံရန်။
(ဂ) နောင််ခေတ်အဆက်ဆက်၌ မြန်မာနိုင်ငံသည် ပြည်သူလူထုဆန္ဒနှင့်အညီ ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စု ကြီးအဖြစ်တည်ထွန်းစေရန်။
(ဃ) အာဏာရှင်ဆန်၍ ပြည်သူလူထုကို ဖိစီးနှိပ်စက်မည့် နိုင်ငံရေးစနစ်မျိုး မည်သည့်အခါမျှ
ပေါ်ပေါက်ခြင်းမရှိ စေရေးအတွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားရန်။
(င) ကမ္ဘာတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးအတွက် နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်သွယ်ပူး
ပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။

အခန်း(၃)
ဖွဲ့စည်းပုံ

ပုဒ်မ(၅) အမျိုးသားဒိီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အဆင့်ဆင့်ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းသည်။

(က) အဖွဲ့ချုပ်၏ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံကြီး
(ခ) ဗဟိုကော်မတီ။
(၈) ဗဟိုကော်မတီက တင်မြှောက်သော ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့။
(ဃ) တိုင်းဒေကြီး / ပြည်နယ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့များ။
(င) ခရိုင်အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့များ။
(စ) မြို့နယ်အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့များ။
(ဆ) ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့များ။

ပုဒ်မ(၆) အမျိုုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်သည် အောက်ပါအရံအင်အားစု (၂) ရပ်အားဖွဲ့စည်းသည်။

(က) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်-အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းအဖွဲ့
(ခ) အမျိုးသားဒီမိုကရေစိီ အဖွဲ့ချုပ် – လူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့

အခန်း(၄)
အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် လက်ခံခြင်း

ပုဒ်မ(၇) အောင်ပါ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သို့ အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် လျောက်ထားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

(က) ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသားများ ၊ ဧည့်နိုင်ငံသား။ နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ သို့မဟုတ် ယာယီ
ခံလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူများ။
(ခ) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းပါ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် မူဝါဒများကို လက်ခံ
ယုံကြည်သည့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ (သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းအလိုက် အဖွဲ့ဝင်များ။
(ဂ) အဖွဲ့ချုပ်၏ အဖွဲ့ဝင်ပုံစံဖြင့် လျှောက်ထားပြီးသူများကို အဖွဲ့ချုပ်၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း
နှင့်အညီ စိစစ်ပြီးလက်ခံမည်။

အခန်း(၅)
အဖွဲ့ဝင်များ၏ တာဝန် ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့် စည်းကမ်းချက်များ

ပုဒ်မ(၈) အဖွဲ့ဝင်များသည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ အထက်အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်က ပေးအပ် သော တာဝန်များကို

ပုဒ်မ(၉) အဖွဲ့ဝင်တိုင်းသည် အဖွဲ့ချုပ်၏ အဆင့်ဆင့်သော ရွေးကောက် တင်မြှောက်ပွဲများ၌သတ်မှတ် ထားသော စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းမျာနှင့် အညီ ဆန္ဒမဲ ပေးပိုင်ခွင့် ရှိသည်။

ပုဒ်မ(၁၀) အဖွဲ့ဝင်တိုင်းသည် မိမ်ိတို့၏ ဆန္ဒသဘောထားများကို ဒီမိုကရေစီနည်းကျတင်ပြ ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

ပုဒ်မ(၁၁) (က) အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များသည်ဤအဖွဲ့ချုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုယုံကြည််လက်ခံ၍ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ၊ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရမည်။
(ခ) အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များသည် ၀ါဒစွဲ ၊ ဆန္ဒစွဲ ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ ၊ လူမျိုးရေးရာ တိုက်ခိုက်မှု လုံးဝ မရှိစေရ။
(ဂ) ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းသည် ဒိီမိုကရေစီ နည်းဖြင့် အများသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးသာလျှင် ဖြစ်စေရမည်။ ဤကဲ့သို့ ဒိီမိုကရေစီ နည်းဖြင့် အများဆုံးဖြတ်ချက်ကို အဖွဲ့ဝင်တိုင်း လို်က်နာရမည်။
(ဃ) အဖွဲ့ဝင်များသည် အဖွဲ့ချုပ်က အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်သောဝင်ကြေးနှင့် အခြားသတ် မှတ်ကြေးများကို ပေးဆောင်ရမည်။
(င) ဒီမိိုကရေစီ ရေးကိုလည်းကောင်း ၊ ပြည်ထောင်စုအကျိုးစီးပွား ကိုသော်လည်းကောင်း ၊ ထိပါး စေမည့် အပြောအဆို အပြုအမူများနှင့် အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားမှုများကို ရှောင်ကျဉ်မည်။
(စ) အဖွဲ့ချုပ်၏ နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်နှင့် စည်းရုံးရေး ၊ ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာ တွင် အဖွဲ့ဝင်များသည် ဘာသာရေး ၊ လူမျိုးရေး ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ၊ တိုက်ခိုက်ပြောဆိုမှု ၊ သွေးထိုး လှုံ့ဆော်မှုများကို ရှောင်ကျဉ်ရမည်။
(ဆ) အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်တိုင်းသည် အဖွဲ့ချုပ်၏ နိုင်ငံရေးဝါဒ သဘောတရားနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ကိုလည်းကောင်း ၊ ထိခိုက်ပျက်ပြားစေမည့် အကြောင်းကိစ္စများကို မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ အားထုတ်လုုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုရ။
(ဇ) အဖွဲ့ချုပ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အလံ ၊ တံဆိပ် ၊ ဓါတ်ပုံ ၊ ပြက္ခဒိန် ၊ မှတ်တမ်းစာအုပ် ၊ အကျီ င်္ ၊ တီရှပ် ၊ အထိမ်းအမှတ် ပစ္စည်းများ ၊ ပုံရိပ်များ စသည်တို့ကို အဖွဲ့ချုပ် (ဗဟို) က စိစစ်ပြီး တာဝန်ပေးထားသည့် အဖွဲ့များ ၊ လုပ်ငန်းဌာနများမှလွဲ၍ မည်သည့်အဖွဲ့ဝင်ကမျှ ထုတ်လုပ်ခြင်း ၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း ၊ ရောင်းချခြင်း ၊ ပေးကမ်းခြင်းတို့ မပြုလုပ်ရ။

ပုဒ်မ(၁၂) အဖွဲ့ချုပ်ဝင်တိုင်းသည်

(က) အနည်းစုက အများစုကို လိုက်နာရမည်။
(ခ) အများစုက အနည်းစုသလောထားကို လေးစားရမည်။
(ဂ) အောက်ခြေက အထက်ဆင့်ဆင့်ကို လိုက်နာရမည်။
(ဃ) အထက်အဆင့်ဆင့်က အောက်ခြေ၏ တင်ပြချက်ကို လေးစားရမည်။
(င) တဦးချင်းက အဖွဲ့အစည်းကိုလိုုက်နာမည်ဟူသော ဒိီမ်ိုကရေစီ ကျင့်စဉ်နှင့်အညီ ဖြစ်ရမည်။

အခန်း(၆)
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံကြီး

ပုဒ်မ(၁၃) နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံကြီးသည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ အမြင့်ဆုံး အာဏာ ပိုင်ဖြစ်သည်။

ပုဒ်မ(၁၄) နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံကြီး၏ သက်တမ်းကို (၃) နှစ်သတ်မှတ်သည်။ အခြေအနေအရ ညီလာခံ ကျင်းပရန် မဖြစ်နိုင်ဟု ဗဟိုကော်မတီက ဆုံးဖြတ်လျင် ညီလာခံသက်တမ်းကို တစ်ကြိမ်လျင် (၃) လဖြင့် နှစ်ကြိမ်အထိ တိုးမြှင့်နိုင်သည်။

ပုဒ်မ(၁၅) နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံကြီးသို့ တက်ရောက်ရန် ရွေးချယ်ခံရသော ညီလာခံကိုယ်စားလှယ် ဦးရေ၏ (၇၅) ရာခိုင်နှုန်းတက်ရောက်မှသာ ညီလာခံ အထမြောက်သည်။

ပုဒ်မ(၁၆) နိုင်ငံဆိုင်ရာညီလာခံကြီးသို့ အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ တက်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။

(က) ဗဟိုကော်မတီ (သို့) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့က ညီလာခံကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် တက်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။
(ခ) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များသည် အလိုအလျောက် ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တက်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။
(ဂ) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အမျိုးသားလွှတ် တော် ကိုယ်စားလှယ်များသည် အလိုအလျောက် ညိီလာခံကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တက်ရောက် ခွင့်ရှိသည်။
(ဃ) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ ဗဟိုသဘာပတိအဖွဲ့သည် ညီလာခံသို့တက်ရောက်ခွင့်ရှိ သည်။

ပုဒ်မ(၁၈) နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံကြီး ပုံမှန်ခေါ်ယူကျင်းပခြင်းကို ဗဟိုအလုုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့က ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးသို့ တင်ပြပြီး ခေါ်ယူကျင်းပပေးရမည်။ ညီလာခံကိုယ်စားလှယ် အရေအတွက်ကို ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေး (သို့မဟုတ်) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်ခေါ်ယူရမည်။

ပုဒ်မ(၁၉) နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံ ကြီးတွင်အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

(က) အဖွဲ့ချုပ်၏ မူဝါဒနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်မှတ်ခြင်း ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ၊ ပြင်ဆင်ခြင်း ၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း ၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း ၊ အတည်ပြုခြင်း။
(ခ) အဖွဲ့ချုပ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခြားဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများကို ပြဌာန်းခြင်း ၊ ပြင်ဆင်ခြင်း ၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း ၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း ၊ အတည်ပြုခြင်း။
(ဂ) ပြည်သူလူထု၏ အကျိုးစီးပွား ၊ အဖွဲ့ချုပ်၏ အကျိုးစီးပွားများအတွက် အရေးကြီးသော နိုင်ငံရေးနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ ကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခြင်း။
(ဃ) အဖွဲ့ချုပ်၏ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အရေးကြီးသော ကိစ္စရပ်များကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
(င) အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်က ထုတ်ပယ်သည့် ပြစ်ဒဏ်အပါအဝင် အယူခံလွှာများကို ကြားနာခြင်း။
(စ) ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်များအနက်က ဗဟိုကော်မတီနှင့် အရံဗဟိုကော်မတီဝင်များကို ညီလာခံမှ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း။
(ဆ) ဗဟိုကော်မတီ ဝင်များက အချင်းချုင်းညှိနှိုင်းရွေးချယ်၍ တင်ပြသည့် ဗဟိုအလုပ်အမှု ဆောင်အဖွဲ့ဝင်များကို ညီလာခံ ကြီးက လက်ခံအတည်ပြုခြင်း။
(ဇ) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များထဲက ဥက္ကဌ ၊ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့တို့ကို ဗဟိုကော်မတီ ဝင်များက ဒီမိုကရေစီနည်းကျ တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်တင်မြှေက်ခြင်း။
(စျ) ကျင်းပဆဲညီလာခံကြီး ၌ ဗဟိုကော်မတီဝင်နှင့် ဗဟိုအလုုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးရေစာရင်း ကို အတည်ပြု သတ်မှတ်ခြင်း။
(ည) ညီလာခံကို ကြီးကြပ်မည့် သဘာပတိအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခြင်း။
(ဋ) သင့်တော်တဲ့သူများဖြင့် ဗဟိုစာရင်းစစ်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခြင်း။

ပုဒ်မ(၂၀) နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံကြီးသို့ တက်ရောက်သော ညိီလာခံကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည် အောက်ပါအခွင့်အရေး နှင့် တာဝန်များ ရှိစေရမည်။

(က) ညီလာခံတွင်ဆွေးနွေးသောအစီအစဉ်များတွင် မိမ်ိတို့၏ ဆန္ဒသဘောထားများကို တင်ပြခွင့်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်ရှိစေရမည်
(ခ) ဗဟိုကော်မတီဝင်နှင့် အဆင့်ဆင့်သော ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဆန္ဒမဲပေးခွင့် ၊ အရွေးချယ်ခံခွင့် ရှိစေရမည်။
(ဂ) ခိုင်လုံသောကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ညီလာခံသို့တက်ရောက်ရန်တာဝန်အား ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိ စေရ။ ခုုုိင်လုံသောအကြောင့်ပြချက်အရ ညီလာခံသို့တက််််ရောက်ခြင်းကို ပျက်ကွက်ရန်ရှိလျင်ယင်း အကြောင်းပြချက်ကို ညီလာခံသဘာပတိထံ တင်ပြ၍ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်။
(ဃ) ညီလာခံကိုစားလှယ်အဖြစ် အရွေးချယ်ခံရသူ အဖွဲ့ဝင်သည် အရေးကြီးသော နိုင်ငံရေး ၊ သံတမန်ရေး ၊ တာဝန်ဖြင့် ညီလာခံသို့ မတက်ရောက်နို်င်သော်လည်း ၄င်း၏ ရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့်ကို အထိခိုက်စေရ။
(င) ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ တက်ရောက်ရန်တာဝန်ပျက်ကွက်သော ညီလာခံကိုယ် စားလှယ်အားညီလာခံ သဘာပတိအဖွဲ့၏ အများသဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ညီလာခံ ကိုယ်လာခံ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်က ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။

ပုဒ်မ(၂၁) ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်၏ သက်တမ်းသည် ညီလာခံသက်တမ်းနှင့် အညီဖြစ်သည်။

ပုဒ်မ(၂၂) ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေစဉ်ကာလအတွင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းနှင့် အခြားစည်းမျဉ်းများကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်း ၊ ရာဇဝတ်မှုတခုခုကို ကျူးလွန်ခြင်းနှင့် ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာဖောက်ပြားခြင်း တို့ကို ကျူးလွန်ပါက ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်က ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။

ပုဒ်မ(၂၃) အရေးပေါ်ညီလာခံခေါ်ယူခြင်း

(က) အရေးပေါ်ညီလာခံခေါ်ယူကျင်းပပေးရန် ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်အာလုံး၏ သုံးပုံနှစ် ပုံကတောင်းဆိုလျှင် သို့မဟုတ်ခိုလုံသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ညီလာခံခေါ်ယူ ကျင်းပပေးရန် ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင်အဖွဲ့က တင်ပြချက်ကို ဗဟိုကော်မတီ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံက သဘော တူညီလျင် အရေးပေါ်ညိီလာခံကို သုံးလအတွင်း ခေါ်ယူကျင်းပပေးရမည်။
(ခ) အရေးပေါ်ညီလာခံသို့ ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်အရေအတွက်၏ ထက်ဝက်ကျော် တက်ရောက်မှသာလျင် အရေးပေါ် ညီလာခံအထမြောက်သည်။

အခန်း(၇)
ဗဟိုကော်မတီ

ပုဒ်မ(၂၄) ဗဟိုကော်မတီသည် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံ ကျင်းပဆဲ ကာလမဟုတ်လျင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်၏ အမြင့်ဆုံးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။

ပုဒ်မ(၂၅) ဗဟိုကော်မတီသက်တမ်းသည် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံသက်တမ်းနှင့် အညီဖြစ်ရမည်။

ပုဒ်မ(၂၆) ဗဟိုကော်မတီသည် ဥက္ကဌ ၊ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့အပါအဝင် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကို ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးမှု ဖြင့်သော်လည်းကောင်း ၊ ဆန္ဒမဲပေးရွေးချယ်၍ သော်လည်းကောင်း ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးရ မည်။

ပုဒ်မ(၂၇) ဗဟိုကော်မတီသည် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံက ချမှတ်ပေးသော မူဝါဒများ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဆုံးဖြတ် ချက်များကို ဤဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။

ပုဒ်မ(၂၈) ဗဟိုကော်မတီသည် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံမကျင်းပမီ ကြားကာလတွင် မှုဝါဒရေးရာများ ချမှတ်ရာ၌ ဗဟိုကော်မတီဝင်းအားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း သဘောတူလျှင် ဤဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းနှင့် အညီ ချမှတ် ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

ပုဒ်မ(၂၉) ဗဟိုကော်မတီသည် လမ်းညွန်ချက်များနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဗဟိုကော်မတီ အားလုံး၏ ထက်ဝက်ကျော်သဘောတူလျင် ချမှတ်ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

ပုဒ်မ(၃၀) (က) ဗဟိုကော်မတီသည်ညီလာခံ နှင့် တခုကြားကာလအတွင်း ချမှတ်ထားသော မူဝါဒများကို အနီးကပ်ဆုံး နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံသို့ တင်ပြအတည်ပြုချက်ယူရမည်။
(ခ) ဗဟိုကော်မတီသည် ညီလာခံတစ်ခုနှင့် တခုကြားအတွင်းဆောင်ရွက်ထားသောလုပ်ငန်း ကောင်ထည်ဖော်မှုများကို အနီးကပ်ဆုံး နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံသို့ အစီရင်ခံတင်ပြရမည်။

ပုဒ်မ(၃၁) ဗဟိုကော်မတီ၏ ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို တနှစ်လျင် အနည်းဆုံး(၂) ကြိမ်ကျင်းပပေးရမည်။

ပုဒ်မ(၃၂) ဗဟိုကော်မတီ၏ အပေါ်အစည်းအဝေး သို့မဟုတ် အထူးအစည်းအဝေးကို ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် လိုအပ်သလိုခေါ်ယူကျင်းပပေးရမည်။

ပုဒ်မ(၃၃) ဗဟိုကော်မတီဝင်များသည် ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးများသို့ မပျက်မကွက်တက်ရောက်ရန် တာဝန်ရှိသည် အကြောင်းမဲ့ ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရ။

ပုဒ်မ(၃၄) ဗဟိုကော်မတီဝင်ဦးရေ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံတက်ရောက်မှသာ ဗဟိုကော်မတီပုံမှန်အစည်းအဝေး သို့မဟုတ် အထူးအစည်းအဝေး အထမြောက်သည်။ ဗဟိုကော်မတီဦးရေ၏ ထက်ဝက်ကျော်တက် ရောက်လျင် ဗဟိုကော်မတီ အရေးပေါ် အစည်းအဝေး အထမြောက်သည်။

ပုဒ်မ(၃၅) နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံကျုင်းပပြီးနောက် ရွေးချယ်တင်မြှေက်ခြင်းခံရသော ဗဟိုကော်မတီသည် နောက်တကြိမ် ညီလာခံ ကျင်းပ၍ ဗဟိုကော်မတီ အသစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက် ဖွဲ့စည်းပြီးသည်အထိ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရမည်။

ပုဒ်မ(၃၆) လက်ရှိဗဟိုကော်မတီသည် နောက်တစ်ကြိမ် ညီလာခံ၌ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲပြီး၍ အသစ်တက် လာသော ဗဟိုကော်မတီအား လုပ်ငန်းများ ၊ စာရင်းဇယားများ ၊ ငွေကြေးများ ၊ ပစ္စည်းများ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို စနစ်တကျ လွှဲအပ်ရမည်။

အခန်း(၈)
ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့

ပုဒ်မ(၃၇) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် ဗဟိုကော်မတီ၏ အစည်းအဝေးတခုနှင့် တခုကြားကာလတွင် အဖွဲ့ချုပ်၏ လုပ်ငန်းများ ကို တာဝန်ခံဆောင်ရွက်ရာ၌ အာဏာပိုင်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။

ပုဒ်မ(၃၈) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့တွင်

(က) ဗဟိုကော်မတီက ရွေးချယ်တင်မြှေက်ထားသော ဥက္ကဌ ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှု ဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်မည်။
(ခ) ဗဟိုအလုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့က တင်မြှောက်သော သဘာပတိအဖွဲ့ရှိမည်။ ယင်းအဖွဲ့ကိုနာယက က ဦးဆောင်မည်။

ပုဒ်မ(၃၉) ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့၏ ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို တလလျင် အနည်းဆုံး (၂) ကြိမ် ကျင်းပရမည်။

ပုဒ်မ(၄၀) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ၏ ထက်ဝက်ကျော်တက်ရောက်လျင် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့အစည်းအဝေး အထမြောက်သည်။

ပုဒ်မ(၄၁) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသည်။

(က) ဗဟိုကော်မတီက ချမှတ်ထားသော မူဝါဒများ လမ်းညွွှန်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။
(ခ) ပါတီဝင်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဦးဆောင်ရေးဆွဲ ချမှတ်ခြင်းနှင့် ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေး တွင် သဘောတူညီချက်ရယူခြင်း။
(ဂ) ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ညွှန်ကြားချက်များကို ထုတ်ပြန်ခြင်း၊
(ဃ) ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ မိမိ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို အစီရင်ခံခြင်း၊
(င) အောက်ပါဗဟိုလုပ်ငန်းဌာန (သို့မဟုတ်) ကော်မတီများကို ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဗဟိုကော်မတီဝင်များကို တာဝန်ခံစေလျက် တာဝန်ပေးဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ရုပ်စဲခြင်း၊
(၁) ဗဟိုစည်းရုံးရေးဌာ (သို့) ကော်မတီ
(၂) ဗဟိုသတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန (သို့) ကော်မတီ
(၄) ဗဟိုလူမှုအထောက်အကူပြုကော်မတီ
(၅) ဗဟိုဥပဒေရေးရာကော်မတီ
(၆) ဗဟိုပညာရေးနှင့်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးကော်မတီ
(၇) ဗဟိုသုတေသနဌာန
(၈) ဗဟိုနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီ
(၉) မဟာမိတ်ပါတီများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ
(၁၀) တိုင်းရင်းသားရေးရာကော်မတီ
(၁၁) လူထုလူတန်းစားရေးရာကော်မတီ (တောင်သူလယ်သမား၊ အလုပ်သမား၊ အခြား)
(၁၂) ဗဟိုဌာနချုပ်ရုံး (နှင့်) နေပြည်တော်ရုံးခွဲတာဝန်ခံနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ
(၁၃) ဗဟိုစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဌာန
(၁၄) ဗဟိုကျန်းမာရေးဌာန (သို့) ကော်မတီ
(စ) လိုအပ်ချက်အရ ကော်မတီများ၊ ကော်မရှင်များကိုဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းနှင့် တာဝန်များကိုရပ်စဲခြင်း။
(ဆ) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ကြီးကြပ်မှုဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လူငယ်) ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း
(ဇ) ဗဟိုအလုပ်အမှု့ဆောင်အဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အမျိုးသမီး) ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း
(စျ) လုပ်ငန်းတာဝန်များဆောင်ရွက်ရာတွင် ညီလာခံမှချမှတ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတို့နှင် ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲမှု မရှိစေရေးအတွက် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့က ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရမည်။

ပုဒ်မ(၄၂) (က) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များရှိ အဖွဲ့ဝင်များကို အခြေပြုပြီးသက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ်ပြည်နယ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ရမည်။
(ခ) သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်အတွင်းရှိ အဖွဲ့ဝင်များကိုအခြေပြုပြီး သက်ဆိုင်ရာခရိုင်အလုပ်အမှု ဆောင်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ရမည်။
(ဂ) သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အတွင်းရှိ အဖွဲ့ဝင်များကိုအခြေပြုပြီး သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အလုပ်အမှု့ ဆောင်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ရမည်။

ပုဒ်မ(၄၃) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် ညီလာခံမရှိလျှင် ဗဟိုကော်မတီကိုတာဝန်ခံရမည်။

ပုဒ်မ(၄၄) ဥက္ကဌ ၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ-

(က) ဥက္ကဌသည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏အမြင့်ဆုံးနှင့်တာဝန်အရှိဆုံးခေါင်းဆောင် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။
(ခ) အဖွဲ့ချုပ်၏မူဝါဒ၊ လမ်းစဉ်၊ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဦးဆောင်အကောင်အ ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ကိုဦးဆောင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့အစည်းအ ဝေး၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဂ) ဗဟိုကော်မတီနှင့်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ အမိန့် ညွှန်ကြားချက်များနှင့်ကြေငြာချက်များကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ရမည်။

ပုဒ်မ (၄၅) ဒု-ဥက္ကဌ၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ –
(ဥက္ကဌ မအားလပ်လျင်၊ မရှိသောအချိန်တွင် တာဝန်ယူရန်အတွက် ဒုဥက္ကဌ တစ်ဦး၊ ၂ဦးရှိသင့် သည်။)

(က) ဒု- ဥက္ကဌသည် အဖွဲ့ချုပ်တစ်ခုလုံးတွင် ဥက္ကဌပြီးလျှင်ဒုတိယတာဝန်အရှိဆုံးခေါင်းဆောင်
ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်၊(ခ)ဥက္ကဌ မရှိသည့်အချိန်တွင် ဥက္ကဌ၏ တာဝန်များကို တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဂ) ဥက္ကဌ ရှိသည့်အချိန်တွင် ဥက္ကဌ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဥက္ကဌမှ သီးခြား တာဝန်ပေးအပ်သောလုပ်ငန်းများ တာဝန်ခံဆောင်ရွက်ရမည်။

ပုဒ်မ(၄၆) အတွင်းရေးမှုး၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

(က)အတွင်းရေးမှုးသည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တဖွဲ့လုံး ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်ရေးအတွက် စီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်အားအဓိကဆောင်ရွက်ရမည်။
(ခ)ဒု-ဥက္ကဌ သည်မိမိ၏တာဝန်များကိုယာယီအားဖြင့် မထမ်းဆောင်နိုင်လျင်အတွင်းရေးမှုးက
ဒု-ဥက္ကဌ၏တာဝန်များကိုပူးတွဲထမ်းဆောင်ရမည်။

ပုဒ်မ(၄၇) တွဲဘက်အတွင်းရေးမှုးများ၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ-

(က) တွဲဘက်အတွင်းမှုးများသည် အတွင်းရေးမှုး၏တာဝန်များအဆင်ပြေချောမွေ့စွာဆောင်
ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ပူးတွဲဆောင်ရွက်ရမည်။
(ခ)အတွင်းရေးမှုးမရှိသည့်အချိန်တွင် တွဲဘက်အတွင်းရေးမှုး (၁)သည်အတွင်းမှူး၏တာဝန် များကိုတာဝန်ခံဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဂ)တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး (၂) သည် အတွင်းရေးမှူးနှင့်တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူ (၁)တို့၏လုပ် ငန်းတာဝန်များကို ပူးတွဲဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဃ)တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး (၂) သည် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ပေး အပ်သော တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရမည်။

ပုဒ်မ(၄၈) သဘာပတိအဖွဲ့၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်(သို့မဟုတ်)သဘာပတိ၏အခန်းကဏ္ဍ

(က)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ၀ါရင့်သက်ကြီးဂုဏ်သိက္ခာသမာဓိနှင့် ပြည့်ဝပြီး မူဝါဒရေး
ရာ၌ပျက်သားခိုင်မာသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကိုသဘာပတိများအဖြစ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ က ၅ဦးထက်မပိုဘဲ တင်မြှောက်ခန့်အပ်ပေးရမည်။
(ခ)ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးနှင့်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အစည်းအဝေးများတွင် တတ်ရောက်ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(ဂ)ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးနှင့်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အစည်းအဝေးများတွင် အဖွဲ့ချူပ်ဥက္ကဌ နှင့် ပူးတွဲ၍အစည်းအဝေးသဘာပတိများအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဃ)အဖွဲ့ချုပ်အတွက် သဘာပတိအဖွဲ့၏ အကြံပြုတင်ပြချက်များကို လေးစားလိုက်နာ ရမည်။

အခန်း(၉)
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့

ပုဒ်မ(၄၉) တိုင်းဒေသကြီး အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်)ပြည်နယ်အတွင်း အမြင့်ဆုံး အာဏာပိုင်အဖွဲ့ဖြစ် သည်။

ပုဒ်မ(၅၀) တိုင်းဒေသကြီး အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကို သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး(သို့မဟုတ်)ပြည်နယ်အတွင်းရှိအဖွဲ့ဝင်များအပေါ် အခြေခံ၍ဒီမို ကရေစီနည်းဖြင့် ရွေးချယ် တင်မြှောက် ဖွဲ့စည်းသည်။

ပုဒ်မ(၅၁) တိုင်းဒေသကြီးအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကို သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်)ပြည်နယ်အတွင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လုပ်ငန်းများပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်ငံရေးအတွက် စီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်အား အဓိကဆောင်ရွက်ရ မည်။

ပုဒ်မ(၅၂) တိုင်းဒေသကြီး အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့(သို့မဟုတ်)ပြည်နယ်အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် ဗဟိုကော်မတီနှင့်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ဆုံးဖြတ်လမ်းညွှန်ချက်များကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်)ပြည်တွင်းနယ်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည်။

ပုဒ်မ(၅၃) တိုင်းဒေသကြီး အလုပ်အမှုအဆောင်အဖွဲ့ (သို့မဟုတ်)ပြည်နယ်အလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့သည် ဗဟိုကော်မတီနှင် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်လမ်းညွှန်ချက်များကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည်။

ပုဒ်မ(၅၄) တိုင်းဒေသကြီး အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့(သို့မဟုတ်)ပြည်နယ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် ပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုတစ်လလျှင်အနည်းဆုံး(၁)ကြိမ်ပြုလုပ်ရမည်။

ပုဒ်မ(၅၅) တိုင်းဒေသကြီးအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ (သို့မဟုတ်)ပြည်နယ်အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် မိမိတို့၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ဗဟိုအလုပ်အမှုအဆောင်အဖွဲ့နှင့်ကော်မတီအစည်းအ ဝေးသို့ပုံမှန်တင်ပြရမည်။

ပုဒ်မ(၅၆) တိုင်းဒေသကြီး အလုပ်အမှုဆောင်ဖွဲ့ (သို့မဟုတ်)ပြည်နယ်အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် ဗဟိုဌာနချုပ်၏လုပ်ငန်းဌာနများနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေ သကြီး (သို့မဟုတ်)ပြည်နယ် အတွင်းတွင်လုပ်ငန်းကော်မတီများကိုဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရမည်။

ပုဒ်မ(၅၇) တိုင်းဒေသကြီးအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ (သို့မဟုတ်)ပြည်နယ်အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်နှင့်အညီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏အတည်ပြုချက်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် အတွင်းတွင် လုပ်ငန်းကော်မတီများကို ဖွဲ့စည်းဆောင် ရွက်ရသည်။

ပုဒ်မ(၅၈) တိုင်းဒေသကြီးအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့(သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့်သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်)ပြည်နယ်အတွင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးကော်မရှင်နှင့်လည်းကောင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့်သော်လည်းကောင်းဆက်သွယ်နို်င်သည်။

ပုဒ်မ(၅၉) တိုင်းဒေသကြီးအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့(သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲသည် အဖွဲ့ချုပ်၏ရံပုံငွေရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများတွင်ကူညီဆောင်ရွက်ရမည်။

ပုဒ်မ(၆၀) တိုင်းဒေသကြီးအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည်
ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကိုတာဝန်ခံရမည်။

အခန်း(၁၀)
ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့

ပုဒ်မ(၆၁) သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ၊ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာများတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစိီအဖွဲ့ချုပ်၏ လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့ဝင်များကို အခြေပြု၍ ဒီမိုက ရေစီနည်းဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင် ၊ မြို့နယ် ၊ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းတာ ဝန်ပေးအပ်ရမည်။

ပုဒ်မ(၆၂) ခရိုင် ၊ မြို့နယ် ၊ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်မြို့နယ် ၊ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုုပ်၏ လုပ်ငန်းများ ပုံမှန် လည်ပတ်နိုင်ရေးအတွက် စီမံခန့်ခွဲရေး တာဝန်များအား အဆင့်ဆင့် တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်ရမည်။

ပုဒ်မ(၆၃) ခရိုင် ၊ မြို့နယ် ၊ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့(သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်လမ်းညွှန်ချက်များ ကို အဆင့်ဆင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည်။

ပုဒ်မ(၆၄) ခရိုင် ၊ မြို့နယ် ၊ ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို တစ်လလျှင် အနည်းဆုံး (၁) ကြိမ်ပြုလုပ်ရမည်။

ပုဒ်မ(၆၅) ခရိုင် ၊ မြို့နယ် ၊ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်မှုများကို သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ အဆင့်ဆင့် တင်ပြ အစီရင်ခံရမည်။

ပုဒ်မ(၆၆) ခရိုင် ၊ မြို့နယ် ၊ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် အဖွဲ့ချုပ်၏ လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်းကော်မတီများကို ဖွဲ့စည်း၍ အဆင့်ဆင့်ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ရမည်။

ပုဒ်မ(၆၇) ခရိုင် ၊ မြို့နယ် ၊ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့် အညီ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ် အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့နှင့် အဆင့်ဆင့်၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာခရိုင် ၊ မြိုု့နယ် ၊ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အတွင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေး ကော်မရှင်နှင့်လည်းကောင်း ၊ အုပ်ချုုပ်ရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် သော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

ပုဒ်မ(၆၈) ခရိုင် ၊ မြို့ုနယ် ၊ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် အထက်အဆင့်ဆင့်ကို တာဝန်ခံရမည်။

အခန်း(၁၁)

ဗဟိုလုပ်ငန်းဌာန (သို့မဟုတ်) ကော်မတီများ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

ပုဒ်မ(၆၉) ဗဟိုလုပ်ငန်းဌာနများ ၊ ဗဟိုလုပ်ငန်းကော်မတိီိများသည် ဗဟိုကော်မတီနှင့် ဗဟိုအလုုုုုပ်အမှု ဆောင်အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည်။

ပုဒ်မ(၇၀) ဗဟိုလုပ်ငန်းဌာနများ ၊ ဗဟိုလုပ်ငန်းကော်မတီ များသည် သက်ဆိုင်ရာ လုုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များရေးဆွဲပြီး ဗဟို အလုုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ၊ ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးသို့ တင်ပြ အတည်ပြုချက်ရယူခြင်းနှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များက်ို ပြန်လည်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းတို့ကို ပြုလုုပ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။

ပုဒ်မ(၇၁) ဗဟိုလုပ်ငန်းဌာနများ ၊ ဗဟိုလုပ်ငန်းကော်မတီများသည် လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် အဆင့်ဆင့်သော တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ကျေးရွာအဆင့်ဆင့်ရှိ လုပ်ငန်းရေးရာ ကော်မတီများနှင့် ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်ရမည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဖြစ်စေရမည်။

ပုဒ်မ(၇၂) ဗဟိုလုပ်ငန်းဌာနများ ၊ ဗဟိုလုပ်ငန်းကော်မတီမျာသည် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကို တာဝန်ခံရမည်။

ပုဒ်မ(၇၃) ဗဟိုဌာနချုပ်ရုံးအဖွဲ့အား အတွင်းရေးမှူး တစ်ဦးဦးကို တာဝန်ခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်စေလျက် တာဝန်ပေးဖွဲ့စည်းရမည်။

အခန်း(၁၂)
တာဝန်က ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း ၊ နုတ်ထွက်ခြင်း ၊ အစားထိုးရွေးချယ်ခြင်း

ပုဒ်မ(၇၄) ဗဟိုကော်မတီဦးရေ၏ (၇၅) ရာခိုင်နှုန်းတက်ရောက်သော ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမှ ဗဟိုကော်မတီအားလုံး၏ သုံးပုံနှစ်ပုံ သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အောက်ပါကိစ္စများတွင် ဗဟိုကော်မတီက ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။

(က) အမျိုးသားဒီမိုကရေစိီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့အစည်း ပြိုကွဲစေရန် ကြိုးပမ်းခြင်း ၊ အားပေး ကူညီခြင်း ၊ ဂိုဏ်း/ဂဏ အုပ်စုများ ဖွဲ့စည်းခြင်း။
(ခ) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းညှိုးနွမ်းစေရန် အစီအစဉ်ရှိစွာပြုမှု ဆောင်ရွက်ကြောင်း ထင်ရှားပေါ်လွင်ခြင်း။
(ဂ) အမျိုးသားဒီမိုကရေစိီအဖွဲ့ချုပ်၏ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် အခြားဥပဒေများကို ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်ခြင်း။
(ဃ) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ချမှတ်ထားသော မှုဝါဒ ၊ လမ်းစဉ်များနှင့် ဆန့်ကျင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(င) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ရံပုံငွေကိုအလွဲသုံးခြင်း ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစိီအဖွဲ့ချုပ် ၏အမည်ကို အသုံးပြု၍ ကိုယ်ကျိုးရှာခြင်း။
(စ) ပေးထားသောတာဝန်ကို ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်မှှု မပြုခြင်း။

ပုဒ်မ(၇၅) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ (သို့မဟုတ်) ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တဦးသည် မိမိဆန္ဒ အလျောက် ဗဟိုကော်မတီ (သိုု့မဟုတ်) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်က နှုတ်ထွက်လွှာတင်း သွင်းနိုင်သည် ၊ သို့ရာတွင် ဗဟိုကော်မတီအားလုံး၏ ထက်ဝက်ကျော် သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သာ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရမည်။

ပုဒ်မ(၇၆) ဗဟိုကော်မတီတစ်ဦးသည် ဗဟိုကော်မတီအားလုံး၏ သုံးပုံနှစ်ပုံ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တာဝန်မှ ရုပ်သိမ်းခံရလျင် (သို့မဟုတ်) တာဝန်ကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်နိုင်သည့် အခြေအနေမရှ်ိ တော့လျင် (သို့မဟုတ်) ဗဟို ကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နှုတ်ထွက်လျင် လစ်လပ်သွား နေရာအတွက် ညီလာခံကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးဦးကို ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ရွေးချယ်အစားထိုး ရမည်။

ပုဒ်မ(၇၇) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် ဗဟိုကော်မတီအားလုံး၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက် ဖြင့်တာဝန်က ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခံရလျင် (သို့မဟုတ်) တာဝန်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်နိုင်သည့် အခြေအနေ မရှိတော့လျင် (သို့မဟုတ်) ဗဟိုကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နှုတ်ထွက်လျင် လစ်လပ်သွား သောနေရာအတွက် ဗဟိုကော်မတီဝင်တစ်ဦးကို ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ရွေးချယ်အစားထိုးရမည်။

ပုဒ်မ(၇၈) အဖွဲ့ချုပ်၏ စည်းကမ်းချက်များကို မလိုက်နာခြင်း ၊ ဖောက်ဖျက်ခြင်းများရှိလျှင် ပြစ်မှုကျူးလွန် သောအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များအား သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ တာဝန်မှရပ်စဲခြင်း ၊ အဖွဲ့ဝင် အဖြစ်က ထုတ်ပယ်ခြင်း နှင့်သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ တရားစွဲဆိုခြင်းတို့ကို ဗဟိုကော်မတီက လည်းကောင်း ၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကလည်းကောင်း အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့် ရှိသည်။ ထိုသို့ အရေးယူခြင်းခံရသော အဖွဲ့ဝင်သည် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံတွင် အယူခံပိုင်ခွင့် ရှိစေရမည်။

အခန်း(၁၃)
ပါတီစည်းမျဉ်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအားပြင်ဆင်ခြင်း

ပုဒ်မ(၇၉) ဤ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက် တစုံတခုကို ပြင်ဆင်ခြင်း ၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း ၊ အစားထိုးခြင်းနှင့် ပယ်ဖျက်ခြင်းများပြုလုပ်လိုပါက အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။

(က) ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ သုံးပုံတပုံ သဘောတူညီမှုဖြင့် တင်သွင်းသော အဆို ဖြစ်ရမည်။
(ခ) အဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ််မ (၇၉) (က) အရ တင်သွင်းသော အဆိုသည် တက်ရောက်လျက်ရှိသည့် ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်အားလုံး၏ သုံးပုံနှစ်ပုံက ထောက်ခံမှသာလျင် အတည်ဖြစ်ရမည်။
(ဂ) အဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ (၇၉)(က)(ခ) အရ တင်သွင်းလာသော အဆိုသည် အဖွဲ့ချုပ်၏ အခြေခံမှု ရည်ရွယ်ချက်များအတိုင်း ရပ်တည်ဆောင်ရွက်နေခြင်းက ပြောင်းလဲရေးဖြစ်လျင် အဖွဲ့ဝင်ထု၏ ဆန္ဒကိုခံယူရ မည်။
၄င်းကိစ္စရပ်များတွင် အဖွဲ့ဝင်ထု၏ ဆန္ဒခံယူမှု မပြုလုပ်ဘဲ လက်ခံအတည်ပြုခြင်း ၊ အလျင်မရှိစေရ။
(ဃ) အတည်ပြုပြီးသောပြင်ဆင်ချက်အဆိုကိုညီလာခံသဘာပတိက လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးရမည်။

ပုဒ်မ(၈၀) နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံ ကျုင်းပခြင်း မပြုနိုင်သည့် ကာလများတွင် ပါတီစည်းမျဉ်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ ကို လိုအပ်လာပါက ဗဟိုကော်မတီဝင် (၇၅) ရာခိုင်နှုန်းတက်ရောက်သော ဗဟိုကော်မတီအ စည်းအဝေး၏ (၃) ပုံ (၂) ပုံ ထောက်ခံမှုဖြင့် ယာယီ ပြင််ဆင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး ပြင််ဆင်ဖြည့် စွတ်ချက်များကို အနီးဆုံး နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံတွင် တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူရမည်။

အခန်း(၁၄)
အထွေထွေပြဌာန်းချက်များ

ပုဒ်မ(၈၁) ဗဟိုကော်မတီသည် လိုအပ်ချက်နှင့်အညိီ စည်းမျဉ်းများ ၊ စည်းကမ်းများ ၊ စီမံချက်များ နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း ၊ အသစ်ပြဌာန်းခြင်းပြုလုပ်၍ အနိီးဆုံး ညီလာခံတွင် တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူ ရမည်။

ပုဒ်မ(၈၂) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် အဖွဲ့ဝင်များလိုက်နာရမည့် စည်းမျှဉ်းများ ၊ စည်းကမ်းများ စီမံချက်များနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဆောင်ရွက်ပြီးအနီးဆုံး ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေး တွင် တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူရမည်။

ပုဒ်မ(၈၃) (က) ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးသို့ တရားဝင်တက်ရောက်ခွင့်ရှိသော ဗဟိုကော်မတီဝင် များမှလွဲ၍ ကိုယ်စားပြုတက်ရောက်ခွင့်မရှိစေရ။
(ခ) ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးသို့ ထူးခြားသောအခြေအနေအရ ဗဟိုအလုပ်အမှု ဆောင်အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အထူးဖိတ်ကြားသင့်သူများကို ဖိတ်ကြား၍ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှု ပြုလုပ်နိုင်သည်။
(ဂ) အမျိုးသားဒိမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လူငယ်အဖွဲ့) ၏ လူငယ်တာဝန်ခံ (၁) သည် ဗဟိုအ လုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးပိုင်ခွင့်ရှိစေရမည်။
(ဃ) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လူငယ်အဖွဲ့) ၏ လူငယ်တာဝန်ခံ (၁) နှင့်လူငယ်တာ ဝန်ခံ (၂) တို့သည် အမျိုးသား ဒိီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ရှိစေရမည်
(င) အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (ဗဟိုအမျိုးသမီးအဖွဲ့) ၏ အမျိုးသမီးတာဝန်ခံ (၁) သည်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်ဆွေးနွေးပိုင်ခွင့် ရှိစေရ မည်။
(စ) အမျိုးသားဒီမိုကရေစိီအဖွဲ့ချုပ် (အမျိုးသမီးအဖွဲ့) ၏ အမျိုးသမီးတာဝန်ခံ (၁) တာဝန်ခံ (၂) တို့သည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခွင့် ရှိစေရမည်။

ပုဒ်မ(၈၄) ဤဖွဲ့စည်းပုံ စည်းမျဉ်း၌ အတိအလင်း ထည့်သွင်းပြဌာန်းခြင်းမရှိသော်လည်း သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေဒေသ၏ ထူးခြားသော အခြေအနေများအရ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ က တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုပြီးဖြစ်သော အောခြေဖွဲ့စည်းမှု အဆင့်ဆင့် ၏ ပြဌာန်းသော သီးသန့်စည်းကမ်းများကိုလည်း အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်တိုင်း လိုက်နာရမည်။

ပုဒ်မ(၈၅) ဤဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းပါ ပြဌာန်းချက်များကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်းတွေ့ရှိပါက အဖွဲ့ဝင် တဦးချင်း သော်လည်းကောင်း ၊ အစုအဖွဲ့ကိုသော်လည်းကောင်း အရေးယူအပြစ်ပေးခြင်း ခံရမည်။

ပုဒ်မ(၈၆) အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်တိုင်းသည် ဤဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းနှင့် အဖွဲ့ချုပ်မှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားရမည်။

ပုဒ်မ(၈၇) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်များသည် နိုင်ငံရေး ၊ စည်းရုံးရေးနှင့် အခြားလုပ်ငန်း တာဝန်များထမ်းဆောင်မှုနှင့် ပတ်သတ်၍ စွမ်းဆောင်မှုများအပေါ် ဂုဏ်ပြုချီးကျူးထိုက်သူများ ၊ မှတ်တမ်းတင်ထိုက်သူများကို ဗဟိုကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် တင်ပြလာမှုအပေါ် ညီလာခံက အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ပေးရမည်။

ပုဒ်မ(၈၈) မူအားဖြင့် အထက်အောက်အဖွဲ့အစည်းများကို ဒီမိုကရေစီနည်းအရ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ရမည် ဖြစ်သော်လည်း အခြေအနေအရ အရေးပေါ်ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါက ၊ ဒီမိုကရေစီနည်းကျကျ ညှိုနှိုင်းမှုဖြင့် ဖွဲ့စည်းသွားရမည်။

2017 Copyright,National League for Democracy.Powered By MyanmarGateway